No Fee Until We Collect
Call Today

Adwokaci zajmujący się odszkodowaniami pracowniczymi w Illinois

Google Customer Review 4.6 stars rating Ankin Law

Request a FREE Case Evaluation

  Leading Lawyers logo
  Super Lawyers logo
  american association for justice logo
  Workers Injury Law and Advocacy Group logo
  Illinois Trial Lawyers Association logo
  Ankin Law Avvo 10 Rating Suberb top attorneys Lawsuits and Disputes badge
  Workers Compensation Lawyers Association logo

  W przypadku doznania uszkodzenia ciała w zakładzie pracy, poszkodowanemu przysłyguje prawo do świadczeń z tytułu odszkodowań pracowniczych niezależnie od winy. System odszkodowań pracowniczych został zaprojektowany w celu zapewnienia pracownikom zabezpieczenia finansowego w razie wypadku przy pracy. Świadczenia wypłacane są z ubezpieczenia od odszkodowań pracowniczych pracodawcy (ang. workers’ compensation insurance). Po wystąpieniu uszkodzenia ciała, firmy ubezpieczeniowe zwykle próbują szybko zawrzeć ugodę by ograniczyć swoje koszty. W interesie osoby poszkodowanej leży znalezienie adwokata zajmującego się odszkodowaniami pracowniczymi. Prawnicy z Ankin Law mają duże doświadczenie w negocjacjach i prowadzeniu postępowań w sprawie roszczeń o tego typu odszkodowania. Z pomocą naszych adwokatów wzrasta prawdopodobieństwo uzyskania ugody, na jaką zasługujesz.

  Rodzaje roszczeń z tytułu odszkodowań pracowniczych

  Roszczenia z tytułu odszkodowań pracowniczych mogą być wnoszone w przypadku jakiegokolwiek wypadku przy pracy. Do najczęściej występujących rodzajów roszczeń należą:

  • Uszkodzenia ciała pracowników budowlanych (Construction Workers Injuries)
  • Uszkodzenia ciała pracowników magazynów/fabryk (Warehouse/Factory…)
  • Uszkodzenia ciała pracowników służby zdrowia (Healthcare Worker Injuries)
  • Uszkodzenia ciała pracowników biurowych (Office Worker Injuries)
  • Uszkodzenia ciała pracowników przewozowych (Shipping/Trucking Worker Injuries)
  • Uszkodzenia ciała pracowników linii lotniczych (Airline Worker Injuries)
  • Uszkodzenia ciała pracowników kolejowych – ustawa o odpowiedzialności pracodawców federalnych (FELA) (Railroad Worker Injuries – FELA)
  • Uszkodzenia ciała wynikające z powtarzających się urazów (Repetitive Trauma)
  • Podstawy powództwa osób trzecich (Third Party Causes of Action)

  Świadczenia z tytułu odszkodowań pracowniczych

  Przydzielanie świadczeń z tytułu odszkodowań pracowniczych regulują przepisy prawa stanowego. W Illinois, prawa pracowników, którzy doznali uszkodzenia ciała podlegają Ustawie o odszkodowaniach pracowniczych stanu Illinois. Zgodnie z tą ustawą, pracownicy, którzy doznali uszkodzenia ciała mają prawo do:

  • Świadczeń z tytułu kosztów medycznych – pokrywających 100% kosztów medycznych. Nie jest wymagany udział własny czy współubezpieczenie.
  • Świadczeń z tytułu czasowej całkowitej niezdolności do pracy (ang. Temporary Total Disability TTD) – w przypadku, gdy poszkodowany potrzebuje dni wolnych od pracy w celu leczenia uszkodzenia ciała, przysługuje mu prawo do tygodniowego zasiłku z tytułu utraty wynagrodzenia. Kwota zasiłku jest obliczana na podstawie dwóch trzecich średniego tygodniowego wynagrodzenia brutto.
  • Świadczeń z tytułu częściowej trwałej niezdolności do pracy (ang. Partial Permanent PPD) – Świadczenie to, znane również jako odszkodowanie ryczałtowe, ma na celu zrekompensowanie straty spowodowanej uszkodzeniem ciała, jeżeli u poszkodowanego nastąpiła częściowa utrata możliwości posługiwania się daną częścią ciała. Wysokość tych świadczeń zależy od tego, która część ciała jest trwale niesprawna i jaki wpływ będzie to miało na dalsze życie osoby poszkodowanej.
  • Świadczeń z tytułu całkowitej, trwałej niezdolności do pracy (ang. Permanent Total Disability PTD) – Jeżeli uszkodzenie ciała nie pozwala poszkodowanemu na wykonywanie żadnej pracy lub stracił on dwie te same części ciała (np. obie ręce), należą mu się dożywotnie świadczenia. Bazą do wyliczenia wysokości świadczenia jest, podobnie jak wyżej, dwie trzecie wysokości średniego tygodniowego wynagrodzenia brutto.
  • Wyrównania utraconego wynagrodzenia – Jeżeli uszkodzenie ciała nie pozwala poszkodowanemu na wykonywanie dotychczasowej pracy i musi przyjąć niżej płatne zajęcie, może mu przysługiwać świadczenie równe dwóm trzecim różnicy pomiędzy średnim tygodniowym wynagrodzeniem brutto w każdej z tych prac.
  • Szkolenia zawodowego – Jeżeli ze względu na uszkodzenie ciała powrót do dotychczasowej pracy nie jest możliwy, poszkodowany może być uprawniony do odszkodowania na przyuczenie do innego zawodu.
  • Świadczenia dla osoby pozostałej przy życiu – Jeżeli pracownik stracił życie podczas pracy,to spadkobiercy, którzy pozostawali na jego utrzymaniu, uprawnieni są do świadczeń z tytułu odszkodowań pracowniczych.


  Jeżeli doznałeś uszkodzenia ciała w miejscu pracy, skontaktuj się z nami już dziś w celu omówienia Twojego roszczenia i możliwości otrzymania odszkodowania pracowniczego